SUMMER DEALS a inceput. Vezi produsele din campanie.   

 

Regulamentul oficial Campaniei „Comanda si primesti 10% cadou”1. Organizatorul Campaniei

1.1. Organizatorul Campaniei “Comanda si primesti 10% cadou” este S.C. Originals S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului cu: J23/723/2006, CUI RO18515115, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 20755.

1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, redactat in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Prin participarea la aceasta Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

2. Durata Campaniei si aria de desfasurare

2.1. Campaniei “Comanda si primesti 10% cadou” este valabila doar perioada 23 mai - 8 iunie 2014, in limita ofertei comerciale afisata pe site-ul www.originals.ro la momentul inregistrarii comenzii si in limita stocului disponibil.

2.2. Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe site-ul web www.originals.ro.

 

3. Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea website-ului www.originals.ro.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia prin intermediul site-ului www.originals.ro.

3.4. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe website-ul www.originals.ro.

 

4. Dreptul de participare si produsele participante la Campanie

4.1. La aceasta Campanie pot participa doar persoanele fizice, cu cetatenie romana si cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani, (optsprezece) ani.

4.2. Fac exceptie de la acest drept de participare angajatii companiei S.C. Originals S.R.L. si a angajatilor oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, dar si a rudelor angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

4.3. La aceasta Campanie pot participa si persoanele juridice cu sediu social in Romania, cu exceptia Organizatorului, S.C. Originals S.R.L., si a companiilor implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

4.4. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

4.5. Participa in Campania “Comanda si primesti 10% cadou” toate produsele din oferta site-ului www.originals.ro.

 

5. Mecanismului Campaniei

5.1. Pentru fiecare comanda ajunsa la destinatie si achitata in perioada Campaniei, clientii primesc cate un Card Cadou avand valoarea neta egala cu 10% din valoarea produselor aferente comenzii, fara pretului transportului.

5.2. Aceasta valoare poate fi comunicata in cadrul materialelor Campaniei atat in valoare procentuala, cat si absoluta.

5.3. Cardurile Cadou se emit si vor fi transmise in format electronic (prin e - mail), dupa finalizarea comenzii, la adresa asociata contului de client Originals.

5.4. Valoarea maxima a Cardului Cadou de care poate beneficia un client in cadrul acestei campanii, nu va putea depasi suma de 599 lei (per client), indiferent de valoarea comenzii si de numarul comenzilor inregistrate in perioada Campaniei.

5.5. Cardul Cadou poate fi folosit o singura data pentru a achita partial valoarea unei comenzi realizate de client pe perioada desfasurarii Campaniei “Brasil 2014”, respectiv 12 iunie – 13 iulie 2014, organizata de S.C. Originals S.R.L., din lista de produse asociata acestei Campanii.

5.6. Cardurile Cadou sunt valabile in perioada 12 iunie – 13 iulie 1014, inclusiv, si pot fi folosite oricand in perioada de valabilitate pentru achizitia oricarui produs din lista de produse asociata Campaniei “Brasil 2014” desfasurate in perioada 12 iunie – 13 iulie 2014, organizata de site-ul www.originals.ro.

 

6. Modalitati de plata si livrarea produselor incluse in Campanie

6.1. Produsele achizitionate in cadrul acestei campanii pot fi achitate doar prin modalitățile de plată acceptate de Organizator, asa cum sunt prezentate la pagina Modalitati de plata disponibila pe site-ul www.originals.ro.

Livrarea produselor se va face conform informatiilor prezentate pe pagina Livrarea produselor disponibila pe site-ul www.originals.ro.

 

7. Utilizarea Cardului Cadou

7.1. Pentru a putea utiliza Cardul Cadou obtinut in urma unei comenzi achitate in perioada desfasurarii Campaniei “Comanda si primesti 10% cadou”, trebuie ca un client sa comande doar din lista de produse asociate Campaniei “Brasil 2014”, desfasurate in perioada 12 iunie – 13 iulie 2014, organizate de site-ul www.originals.ro.

7.2. Procedura de utilizare a Cardului Cadou presupune introducerea codului unic al Cardului Cadou la sectiunea aferenta din formularul de comanda.

7.3. Cardul Cadou utilizat, chiar si partial, nu mai poate fi folosit pentru noi achizitii, fiind anulat la momentul utilizarii in cazul stornarii facturii pe baza careia s-a obtinut Cardul Cadou, acesta va fi anulat daca nu a fost folosit, sau se va scadea din suma returnata clientului in urma stornarii, daca a fost utilizat deja de client sau de o terta persoana careia acesta i-a transmis Cardul Cadou.

7.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula Cardurile Cadou in cazul comenzilor neachitate sau refuzate.

7.5. Cardurile Cadou nu pot fi preschimbate in bani sau alte bunuri/beneficii.

7.6. Cardul Cadou poate fi folosit pentru o singura comanda.

7.7. In cazul in care valoarea comenzii este mai mica decat valoarea Cardului Cadou, diferenta nu se restituie sau se reporteaza.

7.8. Cardul Cadou obtinut in urma unei comenzi achitate in perioada desfasurarii Campaniei “Comanda si primesti 10% cadou” nu se cumuleaza cu alte promotii, cu exceptia reducerii de fidelizare.

7.9. Valoarea Cardurilor Cadou nu poate fi cumulata pentru plata unei comenzi si nu se poate cumula cu cea a altor Carduri Cadou.

7.10. Cardul Cadou obtinut de client este transmisibil.

 

8. Forta majora si cazul fortuit

8.1. In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea Campaniei “Comanda si primesti 10% cadou”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

8.2. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.3. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziataconform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

8.4. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la Campanie existent acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, pe website - ul www.originals.ro.

 

9. Intreruperea, modificarea, suspendarea si incetarea Campaniei

9.1. Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide.

9.2. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru.

9.3. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website -ul www.originals.ro.

9.4. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, care face imposibila desfasurarea Campaniei.

9.5. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

 

10. Protectia datelor personale

10.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de Organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

10.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

10.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

10.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

10.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

10.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

10.7. In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita Organizatorului acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

11. Temeiul legal

11.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

12. Litigii

12.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui Card Cadou, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

12.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

12.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Iasi.

 

13. Limitarea raspunderii

13.1. Organizatorul sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei promotii.

13.2. Organizatorii Campaniei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscal, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

13.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei campanii, decizia comisiei este definitiva.

13.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru: aplicatii cu date incomplete sau/si incapacitatea tehnica a utilizatorului de a termina inscrierea in aceasta Campanie.

13.5. Nicio eroare in acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor.

13.6. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de scriere cu acuratete a datelor sau alte erori referitoare la validitatea datelor sau erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).

  

14. Alte reglementari

14.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

14.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea utilizarii unui Card Cadou, cauzata de schimbarea adresei de e - mail a clientului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta etc.

14.3. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

14.4. Prezentul regulament de participare sau desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din localitatea Holboca, Calea Cristesti, nr. 75, sau pe website -ul  www.originals.ro.

14.5. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.